Bilici, kar dağıtımı yapmayacak

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Bilici, kar dağıtımı yapmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Türk Ticaret Kanunu (TTK), sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleriyle şirketimiz esas sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz kar dağıtım politikası dikkate alınarak, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre, ertelenmiş vergi geliri, dönem vergi gideri ve ana ortaklık dışı kontrol gücü olmayan paylar birlikte dikkate alındığında 411.770.988 TL net dönem karı oluştuğu, bu tutardan genel kanuni yedek akçe düşülüp, 2023 yılı bağışlar tutarı eklendikten sonra 411.794.584 TL, VUK göre düzenlenen mali tablolarımıza ise 313.859.546,39 TL yasal karlılık oluştuğu görülmüştür. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince, VUK bazlı kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda) enflasyon muhasebesi uygulanması sonrası ise 33.943.245,54 TL net dağıtılabilir dönem karı oluştuğu görülmüş olup, sermaye piyasası kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca kar dağıtımında konu edilecek rakamın ilgili hesaplar içinde bulunması zorunluluğu bulunduğundan, ilgili dönemde de kayıtlarda dağıtımına konu edilecek kar rakamının şirketin güçlü öz kaynak yapısının korunması amacıyla kar payı dağıtımı yapılmamasının 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurulunun görüş ve onayına sunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı